Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 22/09/2022

Εισαγωγή

Με την παρούσα «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημέρωση», η ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, «ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ» (εφ’ εξής η Εταιρεία) ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της ή εν γένει τα φυσικά πρόσωπα-υποκείμενα των δεδομένων ότι, στο πλαίσιο των εργασιών της, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εφόσον οι χρήστες/επισκέπτες τα χορηγήσουν στην Εταιρεία.

Στο Παράστημα Α της παρούσας Πολιτικής ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες των εγκαταστάσεων της, για την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί αναφορικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατεστημένο στους εσωτερικούς της χώρους.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού 679/2016, (GDPR) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και του Eθνικού Nόμου 4624/2019 .

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η Εταιρεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα για τον εκάστοτε -ανωτέρω- σκοπό επεξεργασίας, τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία ταυτοποίησης ή νομιμοποίησης (όπως λ.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, κ.λπ.), στοιχεία επικοινωνίας (όπως λ.χ. διεύθυνση, αριθμό σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στοιχεία εκπαίδευσης/ επαγγελματικής προϋπηρεσίας, κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί.

Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να κοινοποιούν στην Εταιρεία μόνο τα στοιχεία/δεδομένα που η τελευταία τους ζητά μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω στοιχείων/δεδομένων στην Εταιρεία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διενέργεια ή/και η ολοκλήρωση της πράξης για την οποία ζητούνται τα εν λόγω δεδομένα/στοιχεία.

Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

- για σκοπούς επικοινωνίας
- στο πλαίσιο υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την πλήρωση ορισμένης θέσης και αξιολόγησης αυτών,
- για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας προς έννομες υποχρεώσεις της, ή στο πλαίσιο άλλων νόμιμων σκοπών που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (όπως λ.χ. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή/και για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη αυτής, κ.λπ.).

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από τον νόμο, η Εταιρεία θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε η Εταιρεία να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Γνωστοποίηση/Διαβίβαση δεδομένων σε άλλα πρόσωπα:

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική θα έχουν καταρχήν μόνο αρμόδια/εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού ή/και μέλη εταιρικών οργάνων της Εταιρείας και μόνο στο μέτρο που απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτα μέρη, εφόσον και στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας, όπως λ.χ. στον μέτοχό της, συμβούλους ή/και συνεργάτες της εν γένει, καθώς και σε κάθε είδους αρχές, όργανα, υπηρεσίες, φορείς ή/και οργανισμούς, κ.λπ.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η οποία (συνεργασία) θα ενέχει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα πρόσωπα αυτά -ως εκτελούντες την επεξεργασία- για λογαριασμό της, τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να υπογράφουν σύμβαση με την Εταιρεία που θα διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διενεργούμενης στο εν λόγω πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων και θα έχει το περιεχόμενο που προβλέπουν οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις.

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών.

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους από την Εταιρεία αλλά και να ζητήσουν τη διόρθωσή τους ή την διαγραφή τους. Η Εταιρεία μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα, μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός χρήστη τότε η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον χρήστη αυτόν, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

Οι χρήστες τέλος μπορούν να ζητήσουν από την Εταιρεία να περιορίσει την οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει η Εταιρεία είναι λανθασμένα

2.Δεν συμφωνεί με μία από τις παραπάνω επεξεργασίες

Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνηση χρειάζεται, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω των διευθύνσεων email που αναγράφονται στις πληροφορίες επικοινωνίας, καθορίζοντας τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά τους καθώς και τη μορφή με την οποία θέλουν αυτές τις πληροφορίες . Το αίτημα θα εξεταστεί προσεκτικά και θα συζητήσουμε με τον χρήστη την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Αναλυτικά για τα cookies που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε στην πολική cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος της Επεξεργασίας είναι η ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, «ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ» που εδρεύει στην Εθνικής Αμύνης 2 στη Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54628 .

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310 250303 email : info@aristoteleion.gr

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν γίνονται αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα αλλάζει το πεδίο "Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης” στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η Εταιρεία προστατεύει τα δεδομένα σας.

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της.

Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, στις πληροφορίες επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, «ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ»

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στις πύλες εισόδου, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δε διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα (10) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

- Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
- Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
- Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
- Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@aristoteleion.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.